Program konferencji

8 listopada (wtorek)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida

(al. Wojska Polskiego 9)

Konferencja: Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece - inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka
Persons with disabilities in the library – inclusion in the world of information and culture – theory and practice

Miejsce: Sala Dębowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Warsztaty: Profesjonalna obsługa osoby niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad savoir vivre w obszarze pomocy osobie z dysfunkcją wzroku

Miejsce: Pro Libris - antresola

Warsztaty: Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchu

 


Miejsce: Biblioteka Pana Kleksa - Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży - parter

9.00-10.00

Rejestracja uczestników konferencji – Sekretariat Konferencji, hol Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Registration of participants – the main hall of the Cyprian Norwid Regional and City Public Library in Zielona Góra

 

10.00-10.15

Otwarcie konferencji

Opening of the conference

Sesja przedpołudniowa/Morning session: prowadzenie/moderator: dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze)

10.15-10.55

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – kierunki badań w piśmiennictwie polskim i zagranicznym

People with disabilities in a library – the research trends in Polish and foreign literature

 

10.35-10.55

dr hab. prof. UZ Jarosław Bąbka (Uniwersytet Zielonogórski)

Swoi czy obcy? Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Folks or strangers? People with a disability in a social space

10.55-11.30
Dyskusja
Discussion

11.30-12.00
Przerwa kawowa
Coffee break

12.00-14.30
Sesja popołudniowa/Afternoon session: prowadzenie/moderator: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)

12.00-12.20
prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Działalność  biblioteki dla osób niewidomych i słabowidzących  w Zurychu
Performance and activities of library for the blind and visually impaired in Zurich

12.20-12.40
mgr Ana Gvozdenović (Biblioteka Publiczna im. Stefana Prvovenčani, Kraljevo, Serbia)
Osoby niepełnosprawne (jako czytelnicy i użytkownicy) w Bibliotece Publicznej im. Stefana Prvovenčani. Przykłady dobrych praktyk i wyzwań
Persons with disabilities (as employees and users) in the Public Library „Stefan Prvovenčani”. Examples of good practice and challenges

12.40-13.00
dr Lidia Ippoldt (Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie)
Biblioteka pedagogiczna wsparciem dla dziecka niepełnosprawnego, jego rodzica i wychowawcy (na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie)
Pedagogical library as a support for a disabled child, their parent and educator (illustrated by the example of Pedagogical Library in Skawina)

13.00-13.20
mgr Katarzyna Iwańska (Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach)
Biblioteka i książka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo
Library and the book in rehabilitation process of mentally disabled children 

13.20-13.40
mgr Elwira Grzelecka (Uniwersytet Zielonogórski)
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – między ochroną praw a kształtowaniem świadomości społecznej. Wytyczne dla instytucji kultury
The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - between the protection of rights and the evolution of social consciousness. Guidelines for the institution

13.40-14.00
mgr Beata Mirkiewicz (Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Problematyka niepełnosprawności w polskich czasopismach naukowych – analiza wybranych przykładów
The issue of disability in Polish academic journals – the analysis of selected cases

14.00-14.30
Dyskusja
Discussion

14.30-15.30
Przerwa obiadowa
Lunch break

15.30-17.30
Sesja wieczorna/Evening session: prowadzenie/moderator: dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15.30-15.50
prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Multimedia w bibliotece jako środek aktywizacji osób z uszkodzonym słuchem
Multimedia in the library as a tool of activation of individuals with hearing impairment

15.50-16.10
dr Maria Przastek-Samokowa, lic. Marta Korytkowska (Uniwersytet Warszawski)
G/głusi w bibliotece
The D/deaf in a library

16.10-16.30
mgr Albert Lewandowski (Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach)
Uczeń niesłyszący w bibliotece szkolnej – metody i formy pracy
Not-hearing pupil in a school library - methods and forms of work

16.30-16.50
dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu)
Jesteśmy wyjątkowi. Bajki terapeutyczne, które pomagają zrozumieć chorych rówieśników
We are unique. Fairy therapy, which helps to understand the sick peers

16.50-17.30
Dyskusja
Discussion

11.00-12.30
- Niepełnosprawność – omówienie zagadnienia, definicja medyczna, społeczna, prawa osób niepełnosprawnych w Polsce. Zajęcia teoretyczne

- Bariery – informacyjne, komunikacyjne i architektoniczne.
Prezentacja sprzętu codziennego użytku niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania osoby niewidomej bądź słabowidzącej. Zajęcia praktyczne z osobą niepełnosprawną.

12.30-12.45
Przerwa kawowa

12.45-14.15
Zasady savoir vivre.

14.15-14.30
Przerwa kawowa

14.30-16.00
Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi / Jak pomagać.

Obsługa klientów z dysfunkcjami – szczegółowe omówienie zasad obsługi osób niepełnosprawnych w tym poruszenie roli Asystenta osoby niepełnosprawnej i psa przewodnika.

16.00
Obiad

11.00-12.00

I część szkolenia

 

12.00-12.30

Przerwa kawowa

 

12.30-14.00

II część szkolenia

 

14.30

Obiad

20.00

Uroczysta kolacja

Dinner party


9 listopada (środa)

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

(al. Wojska Polskiego 71, Campus B, A16)

Konferencja: Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece - inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka

Miejsce: Sala konferencyjna - parter

Warsztaty: Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem

Miejsce: sala szkoleniowa - I piętro

9.00-10.00

Rejestracja uczestników konferencji – Sekretariat Konferencji, hol Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Registration of participants – the main hall of the Cyprian Norwid Regional and City Public Library in Zielona Góra

9.00-9.45

Zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Visiting The Zielona Góra University Library

10.00-12.10
Sesja przedpołudniowa: prowadzenie: prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Morning session: moderator: prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

10.00-10.20
dr hab. prof. UZ Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski)
Niewidomy w świecie informacji – tubylec czy outsider?
The blind in a world of information – a native or an outsider?

10.20-10.40
dr Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Biblioteki brajlowska i czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach
The Braille Library and The Black Print Library of the Educational Center for the Blind in Laski

10.40-11.00
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Oferta czytelnicza dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym – perspektywa nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy
Reading offer for blind children at early primary school age – perspective of teachers, educators and librarians

11.00-11.20
Sławomir Seidler  (Altix Sp. z o.o. w Poznaniu)
Niwelowanie skutków niepełnosprawności wzroku poprzez dostosowanie przestrzeni, obiektów oraz zastosowanie nowoczesnych technologii
Eliminating the effects of visual impairment by adapting the space, objects and using new technologies

11.20-11.40
mgr Magdalena Musiela (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)
Praca bibliotekarza z użytkownikami z dysfunkcją wzroku i słuchu w kontekście procesów poznawczych
Work of a librarian with hearing and visual impairment users, in the context of cognitive processes

11.40-12.10
Dyskusja
Discussion

12.10-12.40
Przerwa kawowa
Coffee break

12.40-15.00
Sesja popołudniowa: prowadzenie: dr hab. prof. UZ Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski)
Afternoon session: moderator: dr hab. prof. UZ Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski)

12.40-13.00
dr Renata Aleksandrowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Senior wobec książki i biblioteki – integracja w świecie informacji i kultury
Senior Citizens Concidered in Relation to Books and Libraries: Integration in the World of Information and Culture

13.00-13.20
dr Magdalena Cyrklaff (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Bariery w korzystaniu z nowych technologii a wykluczenie cyfrowe seniorów
Barriers in using new technologies and the digital exclusion of old people

13.20-13.40
mgr Ewa Adaszyńska, mgr Małgorzata Kuncewicz (Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Studenci z niepełnosprawnością w środowisku akademickim
Students with disabilities in the academic world

13.40-14.00
mgr Monika Lobodášová, mgr Helena Brezovská (Krajská knižnica Karola Kmeťka, Nitra, Słowacja)
Żyją wśród nas - niepełnosprawni użytkownicy biblioteki Krajská knižnica Karola Kmeťka
Living with us -  disabled users in the Regional Library Krajská knižnica Karola Kmeťka

14.00-14.20
dr Robert Rudiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze)
Osoba z niepełnosprawnością w agendach i filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (komunikat)
Disabled persons in units and branches of the Cyprian Norwid Regional and City Public Library in Zielona Góra (short paper)

14.20-14.50
Dyskusja
Discussion

14.50-15.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Summing up and the end of the conference

15.00-16.00
Lunch

10.00-12.30

Co wiemy a co na pewno powinniśmy wiedzieć o osobach ze spectrum autyzmu i ich funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej, m.in. w bibliotece?

12.30-12.45

Przerwa kawowa

 

12.45-14.00

W jaki sposób biblioteka może stać się miejscem przyjaznym osobie z autyzmem?

14.00

Obiad